VAISINGUMO PAŽINIMO METODŲ MOKYMAS
LIUBLINO UNIVERSITETE


Dr. Edyta Gałęziowska
Liublino Medicinos unniversitetas,
Slaugos ir sveikatos mokslų katedra, Lenkijos NŠP mokytojų asociacija


1971 m. Europoje buvo įkurtas pirmasis centras, teikiantis žmonėms universitetinį išsi-lavinimą ir medicinos sesers ar akušerės diplomą. Tai Liublino medicinos universiteto Slaugos katedra (šiuo metu - Slaugos ir sveikatos mokslų katedra). Daugiau kaip 30 metų čia buvo rengiamos medicinos seserys ir akušerės, užimančios ir vadovaujančias pareigas įvairiose sveikatos apsaugos, socialinėse organizacijose, mokyklose ir universitetuose. Paskutiniai šios aukštosios mokyklos diplo-mantai, besimokantys pagal senas tradicijas, paliks savąją Alma Mater 2008 metais (vakarinių-/neakivaizdinių studijų studentai) ir 2005 metais (dieninių studijų studentai).

Laikantis Europos Sąjungos nustatytų reikalavimų, medicinos slaugių ir akušerių švietimo sistema pastaraisiais metais buvo reformuota. 2000 metais naujieji studentai, išlaikę brandos ir stoja-muosius egzaminus, buvo priimti 3 metų studijoms (bakalauro laipsnis) medicinos sesers profesijai įsigyti. Įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studentai gali tęsti studijas papildomus 2 metus, tokiu būdu įgydami magistro kvalifikacinį laipsnį.

Katedros absolventai, tapę profesionalais, be kitų profesinės veiklos funkcijų, turi atlikti ir šviečiamąją. Be abejonės, šeimos planavimo metodų mokymas įeina į sveikatos apsaugos darbuotojų, medicinos seserų bei akušerių pareigas.

Poreikis parengti studentus patarėjų vaidmeniui, vadovaujantis moderniais NŠP metodų aspektais, iškilo jau prieš dešimt metų, kai studentų studijos vykdavo aplinkoje, kurioje jie gyvendavo aptardami su šeimomis, savuosius lūkesčius bei poreikius. Daugelis moterų tuo metu norėjo taikyti NŠP, tačiau dažniausiai buvo taikomas populiarusis vadinamasis "kalendorinis metodas", kurio rezultatas būdavo neplanuotas nėštumas. Buvo tikimasi, kad patardami klientams, studentai taip pat informuos juos apie NŠP. Vistik galiausiai paaiškėjo, kad studentai nėra pasirengę šiam vaidmeniui, kadangi studijų programa per mokslo metus nebuvo išsamiai išdėstyta. Klausimynuose pateikti atsakymai šį faktą taip pat patvirtino. Todėl buvo nuspręsta prie dėstomo "Socialinės slaugos" kurso, kur studentai rengiami profesinei veiklai įvairiuose pirminiuose sveikatos apsaugos (PSA) centruose, pridėti tam tikrą skaičių valandų, per kurias studentai būtų papildomai supažindinami su bendraisiais ir pagrindiniais NŠP konsultavimo principais. Šiuo klausimu Pasaulio Sveikatos Organizacija išreiškė savąją poziciją rekomenduodama rengti NŠP pirminės sveikatos apsaugos darbuotojus ir įtraukti šiuos klausimus į sveikatos sektoriaus mokslo institucijų mokymo programą. Pats mokomasis dalykas buvo pradėtas dėstyti nuo 1991 metų, kai vienas iš mokytojų parengė kursą, apie dvigubos kontrolės metodą, dar vadinamą anglišku metodu, skirtą NŠP mokytojams. Taigi Liublino medicinos universiteto Slaugos katedra tapo pirmąja studijų vieta Lenkijoje, kur studentai galėjo įgyti žinių apie modernius natūralaus šeimos planavimo metodus.

Šiuo metu medicinos seserims, siekiančioms įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį, NŠP studijoms yra skiriama 13 val., o būsimoms akušerėms - 12 val. (1 lentelė). Studijų metu yra patei-kiama informacija apie vaisingumo fiziologiją, naudojimosi simptoterminiu metodu bei angliškuoju metodu (dvigubo patikrinimo metodu) principai ir praktiniai užsiėmimai siekiant išmokti nustatyti vaisingumo fazes naudojantis stebėjimų diagramomis, pateiktomis Lenkijos NŠP asociacijos mokytojų. Studentai išmoksta pagrindinių metodo taikymo principų tiek esant įprastoms situacijoms, tiek ir po gimdymo ar priešmenopauzę iškylant nebūdingoms situacijoms. Studentų susidomėjimas studijomis tampa akivaizdus, nes dažnai žinios yra pritaikomos asmeniniams vaisingumo fazių stebė-jimams, suabejojus pasikonsultuojant su dėstytoju. Be to, studentai gali išklausyti NŠP mokytojams skirtą kursą, ir kiekvienais metais šį kursą lanko daugiau kaip 10 studentų. Susidomėjimas studijomis atspindi NŠP susijusiose magistro tezėse.

1 lentelė. NŠP dieninių studijų mokymo programoje, pagal kurią magistro kvalifikacinį laipsnį įgyja studentai, sėkmingai baigę vidurinę medicinos mokyklą (pvz., akušerės ir diplomuotos medicinos seserys).

Dieninės studijos - įtraukta į "Socialinės slaugos" kursą
Slauga Akušerija
III metai:
3 val. paskaita: menstruacinio ciklo fiziologijos apžvalga; vaisingumo pažinimo metodų (VPM) istorija
2 x 2 val. paskaita: dvigubo patikrinimo metodas - pagrindinis pritaikomumas; pavyzdinės diagramos.

IV metai:
6 val. pratybos: dvigubo patikrinimo metodo prin-cipų apžvalga esant įprastinėms situacijoms; diagramų nukrypimas nuo normos; ypatingosios situacijos - vaisingumas po gimdymo ir priešme-nopauzinio periodo metu: simptoterminio angliškojo metodo naudojimas; VPM pranašumai ir trūkumai.
iš viso:13 valandų

III metai:
6 val. paskaita: menstruacinio ciklo fiziologijos apžvalga; įvairių NŠP metodų taikymas moksli-niuose tyrimuose; simptoterminio angliškojo metodo principų apžvalga esant įprastinėms situacijoms; diagramų nukrypimas nuo normos; VPM pranašumai ir trūkumai.

IV metai:
6 val.: simptoterminio angliškojo metodo principų apžvalga esant įprastinėms situacijoms; menstruacinio ciklo savistabos svarba ginekologijoje ir akušerijoje; ypatingosios situacijos - vaisingumas po gimdymo ir priešmenopauzinio periodo metu: simptoterminio angliškojo metodo taikymas.
Iš viso: 12 valandų

Neakivaizdinių studijų mokymo programoje "Socialinė slauga" kursui yra skirta mažiau valandų, todėl 5 val. NŠP pratybų yra skirtos slaugos specializacijos studentams ir 7 val. - akušerijos specializacijos studentams (2 lentelė).

2 lentelė. NŠP neakivaizdinių studijų mokymo programoje, pagal kurią magistro kvalifikacinį laipsnį įgyja studentai, sėkmingai baigę vidurinę medicinos mokyklą (pvz., akušerės ir diplomuotos medicinos seserys)

Neakivaizdinės studijos - įtraukta į "Socialinės slaugos" kursą "
Slauga Akušerija
V metai:
5 val. pratybos: vaisingumo fiziologijos apžvalga; dvigubo patikrinimo metodas - vaisingumas esant įprastinėms situacijoms; VPM pranašumai ir trūkumai.
IV metai:
7 val. pratybos: vaisingumo fiziologijos apžvalga; dvigubo patikrinimo metodas - vaisingumas esant įprastinėms situacijoms; VPM pranašumai ir trūkumai; nukrypimo nuo normos, (stresas, liga, pamaininis darbas) stebėjimas; vaisingumas esant ypatingoms situacijoms (po gimdymo ir prieš-menopauziniu periodu).

Toks valandų skaičius leidžia studentams tik pakartoti NŠP mokslinius pagrindus (pvz., vaisingumo fiziologiją) bei įsisavinti simptominio-terminio angliškojo metodo pritaikomumą esant įprastinėms situacijoms. Į akušerijos fakulteto studijų programų mokymo programą įtrauktas šio metodo principinis taikymas po gimdymo ir prieš menopauzę. Pratybų metu yra naudojamasi stebėjimų diagramomis.

Studentai, siekiantys įgyti bakalauro kvalifikacinį laipsnį, yra rengiami aktyviai savo ir savo tėvų sveikos gyvensenos propagavimo veiklai. Todėl "Sveikos gyvensenos skatinimo" kurso metu yra įgyjami būtini šiai veiklai įgūdžiai. Sveikata priklauso nuo kiekvieną dieną pasirenkamo gyvenimo būdo. Toks pasirinkimas, be abejonės, yra priskiriamas ir apsisprendimui planuojant šeimą taikyti tam tikrą metodą. Per sveiko gyvenimo būdo skatinimo pratybas studentai su vaisingumo pažinimo metodu susipažįsta kaip su sveiką gyvenseną orientuota elgsena ir kaip būdu pažinti savo paties organizmą. Deja, dėl riboto kurso laiko, studentai turi galimybę išklausyti tik pagrindinę informaciją, susijusią su NŠP. Vis dėlto bakalauro tezėse išdėstytos rekomendacijos ir prašymai atspindi studentų susidomėjimą dėstomuoju dalyku.

Studentai, lankantys šį kursą ir siekiantys įgyti bakalauro kvalifikacinį laipsnį akušerijoje, turi papildomą galimybę sužinoti apie naujausius NŠP metodus, kadangi dalis kurso yra skirta "šeimos planavimo" temai. Kursą sudaro 15 valandų, iš kurių 10 valandų yra skirtos dvigubo kontrolės metodo klausimams (3 lentelė). Pratybų metu yra naudojamos stebėjimų diagramos. Kurso pabaigoje studentai yra įvertinami už atliktą testą raštu; praktinėje atsiskaitymo dalyje studentai turi įrodyti įsisavinę pagrindinius simptominio-terminio angliškojo metodo pritaikomumo principus ir esant įprastinėms situacijoms, ir po gimdymo ar priešmenopauziniu periodu.

3 lentelė. NŠP 3 metų profesinių studijų mokymo programoje, pagal kurią bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgyja rengiami studentai medicinos sesers ar akušerės profesijai

Slauga Akušerija
II metai - Sveikos gyvensenos skatinimas:
NŠP metodų naudojimas priskiriamas prie į sveiką gyvenseną orientuotos elgsenos;
Savistaba - kaip būdas pažinti savo organizmo būklę (2 valandos).
II metai - Sveikos gyvensenos skatinimas:
NŠP metodų naudojimas priskiriamas prie į sveiką gyvenseną orientuotos elgsenos;
Savistaba - kaip būdas pažinti savo organizmo būklę (2 valandos)
III metai - Šeimos planavimas:
5 val. paskaitos + 10 val. pratybų:
2 val. - paskaita apie NŠP, pagrindiniai ir šalu-tiniai vaisingumo požymiai;
8 val. - pratybos - dvigubo kontrolės metodo taikymas esant įprastinėms situacijoms, po gimdymo ir priešmenstruacinio periodo metu.
Per likusios kurso valandas supažindinama su kontracepcijos padariniais.

Deja, slaugos specializacijos studentai neturi galimybės sužinoti daugiau apie modernius NŠP metodus, net jei šie klausimai ir buvo įtraukti į "pirminės sveikatos apsaugos ir šeimos slaugos" mokymo programą, kadangi daugelis užsiėmimų vyksta pirminės sveikatos priežiūros centruose, dalyvaujant mažoms studentų grupėms. Teorinės NŠP paskaitos turėtų būti vykdomos didesnėse grupėse, taip sumažinant bendrą valandų, paskirtų kursui, skaičių.

Į dviejų metų studijų programą, jau įgijus bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiant magistro, VPM nėra įtraukta. Vadinasi, rengiamos medicinos seserys nebus supažindinamos su naujausia savistabos šeimos planavime metodologija, o tuo pačiu ir negalės šio mokomojo dalyko dėstyti ateityje. Jų žinių pagrindu tarnaus moteriškuose žurnaluose perskaityta ar kontracepciniuose vadovuose pateikta informacija, kuri dažniausiai neatspindi naujų faktų apie modernius NŠP metodus, išskyrus tik tai, kad, pasak PSO, šie metodai neturi šalutinio poveikio ir yra veiksmingi, lyginant juos su hormonine kontracepcija. Įvedus į "Sveikos gyvensenos skatinimo" kursą informaciją apie NŠP, padėtis galėtų pasikeisti į gerąją pusę. Priešingu atveju, šių įgijusių išsilavinimą medicinos seserų klientams patikimos NŠP konsultavimo paslaugos nebus suteiktos, ir einant šiuo keliu mes vėl grįšime į tuos laikus, kuomet medicinos seserų žinių lygmuo buvo žemas. Be abejonių, tai atitiktų ir bendrąsias moterų žinias apie modernius šeimos planavimo metodus.

Natūralaus šeimos planavimo klausimų įtraukimas į mokymo programos, skirtos medicinos seserims ir akušerėms, turinį, įgalino studentus pasisemti žinių apie naujuosius vaisingumo pažinimo metodus. Katedros absolventai, su susidomėjimu dalyvavę praktiniuose užsiėmimuose, buvo pasirengę bendrai dalyko konsultacijai. Mes galime tik tikėtis, kad žmonės, priimantys sprendimus mokymo turinio projektavime, atkreips dėmesį į mūsų patirtį bei PSO rekomendacijas sudaryti visas sąlygas žmonėms, studijuojantiems slaugą, daugiau sužinoti apie VPM. Priešingu atveju, ateities kartų medicinos seserų konsultavimo apie VPM žinių trūkumas gali įtakoti lenkiškoje visuomenėje įsitikinimą, kad VPM - viso labo nepatikimas "kalendorinis metodas".